Skeive fakta

Hva mener vi med «skeiv»?

Skeiv Ungdom bruker termen ”skeiv” som en måte å skissere en gruppe av befolkningen som faller utenfor heteronormen og/eller de tradisjonelle kjønnsbåsene. Dette betyr ikke at alle Skeiv Ungdoms medlemmer definerer seg selv som skeiv, men at organisasjonen ønsker å inkludere flere enn de som måtte definere seg som lesbiske, homofile, bifile eller trans (LHBT). Ordet skeiv kommer fra det engelske ordet queer. Begrepet rommer mange mennesker som bryter med samfunnets normer rundt kjønn og seksualitet. Bdsmere, transpersoner, bifile, panfile, homofile og lesbiske bryter alle med samfunnets forventninger rundt seksualitet og kjønn og faller slik inn under vår forståelse av hva som er skeivt.

Videre tekst er tilpassett fra LLH sine nettsider:

 

Noen innledende avklaringer:

’-fil’ versus ’-seksuell’
Noen bruker ordene homoseksuell, biseksuell og heteroseksuell, men det vanligste i Norge er å bruke endelsen ’fil’ – homofil, bifil, heterofil. Denne endringen ble historisk gjort for å signalisere at begrepene handler om mye mer enn hvem man har sex med – det handler for eksempel også om kjærlighet og identitet.

Seksuell legning eller orientering?
Disse to begrepene brukes om hverandre. I Skeiv Ungdom bruker vi ’orientering’, da ’legning’ oppfattes som mer statisk. ’Orientering’ oppfattes som et åpnere begrep som rommer større variasjon.

Identitet versus handling
En som har sex med personer av samme kjønn definerer seg ikke nødvendigvis som lesbisk, homofil eller bifil. Mange opererer ikke med klare kategorier for sin seksuelle adferd, og knytter den ikke nødvendigvis til sin identitet. Mange som definerer seg som heterofile har også sex med personer av samme kjønn, og mange som definerer seg som lesbiske eller homofile har hatt eller har sex med personer av motsatt kjønn.

 

Begreper det er greit å kjenne til og bruke i henhold til riktig definisjon:

Homofil
Person som kan bli forelsket og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Begrepet omfatter både menn og kvinner, men brukes oftest om menn.

Lesbisk
Kvinne som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn.
Ordet lesbisk kom på banen i Norge på 60/70 tallet, og mange kvinner motsatte seg begrepet den gang fordi de mente det signaliserte at de var annerledes enn menn. Andre igjen mener det er viktig å bruke ordet ‘lesbisk’ for nettopp å synliggjøre kvinnene, som ikke alltid har tatt eller fått så stor plass i den organiserte homobevegelsen.

Bifil
Person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av en person uavhengig av om denne er mann eller kvinne. En bifil identitet kan se svært forskjellig ut fra person til person. Alle bifile er ikke nødvendigvis like interesserte i begge kjønn, og følelsene kan også variere over tid slik at man periodevis er mer tiltrukket av menn, periodevis kvinner. Dette betyr ikke at man veksler mellom å være heterofil eller homofil.

Menn som har sex med menn, MSM
MSM er en betegnelse som dekker alle menn som har sex med menn – ikke bare de som definerer seg som homofile eller bifile, men også heterofile menn som har sex med menn. Uttrykket oppsto i forbindelse med forebyggende hiv-arbeid, og klargjør at det er forskjell mellom identitet og handling.

Kvinner som har sex med kvinner, KSK
KSK er en betegnelse som dekker alle kvinner som har sex med kvinner, ikke bare de som definerer seg som lesbiske eller bifile, men også heterofile kvinner som har sex med kvinner.

Komme ut
Å fortelle omgivelsene at man er skeiv. Å komme ut er ikke noe man gjør bare en gang, det er en stadig pågående prosess. Hver gang man møter nye mennesker, begynner på en ny jobb eller går på fest må man velge om man vil komme ut eller ikke. Å komme ut er også en prosess for omgivelsene. Foreldre og søsken må komme ut som foreldre og søsken til en skeiv person osv.

Heteronormativitet
Innebærer at det heterofile forholdet mellom en mann og en kvinne, og det stereotype mannlige og kvinnelige kjønnsuttrykket, oppfattes som det normale, det gitte, det forventede. Dermed blir en annen seksuell orientering eller et kjønnsuttrykk som bryter mot kjønnsnormene oppfattet som unormalt, annerledes og rart – noe som må diskuteres, forklares og stilles spørsmål ved. Heteronormativiteten er årsaken til at man må ’komme ut’ – man må fortelle omgivelsene at man ikke er som forventet, at man ikke er heterofil.

Homofobi
Irrasjonell frykt, hat, intoleranse eller fordommer mot lhbt-personer. Homofobi kan komme til uttrykk gjennom verbal, fysisk, psykisk og seksuell trakassering av lesbiske, homofile, bifile, skeive og transpersoner, og heterofile personer som ikke oppfattes som hetero fordi de bryter mot stereotype kjønnsnormer.

Noen foretrekker å bruke ordet ’homonegativitet’, da homofobi er et kraftig uttrykk som mange vil nekte å identifisere seg med. En person kan oppleve å selv ha et ok forhold til skeive, men allikevel utføre en homofob/homonegativ handling.

Internalisert homofobi
Når skeive tar opp i seg samfunnets negative holdninger til ikke-heterofile, og skammer seg eller undertrykker sine følelser, kaller vi det internalisert homofobi. Dette er et stort helseproblem for mange skeive.

Queer
Queer vokste fram som begrep i AIDS-aktivismen på begynnelsen av 90-tallet i USA. Heller enn å tilnærme seg det heteronormative samfunnet, ønsket mange å synliggjøre det skeive, seksuelle, provoserende og avvikende ved det å leve skeivt.
Queer er både en akademisk forskningsretning der man studerer det ’normale’ i stedet for det som avviker, og en aktivistisk bevegelse mot heteronormativitet. Queer-perspektiver innebærer å stille spørsmålstegn ved faste seksuelle identiteter.

Skeiv
Skeiv er en fornorsking av begrepet queer. Begrepet skeiv brukes ofte for å unngå å dele mennesker inn i kategorier basert på seksuell legning. Når man definerer seg som skeiv bryter man mot normer om kjønn og seksualitet, for eksempel ved å velge å ikke definere seg som lesbisk, hetero-, homo- eller bifil.

Mange opplever skeiv som et inkluderende ord, slik som i navnet Skeiv Ungdom. Mange skeive festivaler bruker ordet, for eksempel Skeive Sørlandsdager, Stavanger på Skeivå og Skeive Dager i Oslo.

Samkjønnspar/likekjønnspar
Et samkjønnspar er et par som består av to personer av samme kjønn. Begrepet brukes oftest av politikere og byråkrater for å beskrive par som består av to mennesker av samme kjønn. Uttrykket er mer korrekt å bruke enn for eksempel ’lesbisk par’ eller ’homofilt par’, dersom man ikke vet hvordan personene definerer sin seksuelle orientering. Et ulikekjønnet par trenger ikke å være heterofilt, mannen eller kvinnen kan være bifil.

 

Kjønn
Når vi daglig snakker om kjønn, presiserer vi sjelden hva vi mener. Avhengig av sammenheng kan vi mene biologisk kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller juridisk kjønn. Ofte er det samsvar mellom disse inndelingene, men ikke alltid. Spesielt når man skal omtale transpersoner er det viktig å holde begrepene fra hverandre. Men også når vi skal forstå hvorfor samfunnet gjerne straffer den som ikke holder seg innenfor de rammene for adferd og uttrykk som det biologiske kjønnet gir.

Kroppslig kjønn
Utgjøres av biologiske faktorer som genitalier, kromosomer og kjønnshormoner.

Kjønnsidentitet
Den identiteten man har i forhold til kjønn slik det blir forstått av en selv og samfunnet. De fleste identifiserer seg med det kjønn som defineres etter fødsel, men ikke alle.

Kjønnsuttrykk
Måten man bevisst eller ubevisst uttrykker sin kjønnsidentitet på, slik at omgivelsene oppfatter hvilket kjønn man tilhører. Dette er noe alle gjør i større eller mindre grad, gjennom klær, hårfrisyre, sminke, kroppsspråk osv.

Juridisk kjønn
Samfunnets offisielle registrering av kjønn, fremst gjennom personnummer.

Kjønnsnøytrale pronomen
Enkelte personer definerer seg verken som menn eller som kvinner, men ønsker å få definere seg et sted i midten. I enkelte land i verden, for eksempel Nepal, har man løst dette ved å innføre et tredje kjønn. For å omtale en person som ikke ønsker å defineres som mann eller kvinne, har man begynt å ta i bruk kjønnsnøytrale pronomen som ’hin’, «hen», «den», osv. Disse er ment å være kjønnsnøytralt, i motsetning til ’han’ og ’hun’.

Trans
Feltet ’trans’ rommer mange ulike identiteter, kjønnsuttrykk og seksualiteter. Dersom du skal skrive om eller omtale en transperson, og er usikker på hvordan du skal omtale vedkommende – så spør! Noen vil omtales som det kjønnet de nå er, som kvinne eller som mann. Andre vil være i midten, og vil omtales som hin. Skal du bruke de ulike trans-begrepene nedenfor, så forsikre deg om at du bruker riktig begrep. Transperson er et samlebegrep, transseksualisme og intersex er medisinske diagnoser.

Transperson
Personer hvis utseende eller identitet uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert for dem ved fødsel. Noen transpersoner føler at de verken er menn eller kvinner og utfordrer vårt binære kjønnssystem ved å innta plassen som et tredje kjønn, eller ved å ikke definere definere seg i kjønnskategorier overhodet.

’Transperson’ er et samlenavn som inkluderer blant annet transvestitter og transseksuelle. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, hetero-, bi- eller homofile. Det er individuelt i hvilken grad transpersoner ønsker behandling for å få kroppen mer i samsvar med kjønnsidentiteten.

Ikke alle med diagnosen transseksualisme er komfortable med å innlemmes i paraplyen ‘transperson’ og vil tituleres i henhold til det kjønnet de er etter behandling.

Transseksuell
(av latinsk transeo = over/på den andre siden og sexus = biologisk kjønn). En person som opplever å være av motsatt kjønn i forhold til sitt biologiske kjønn. Transseksualisme er en medisinsk diagnose og kan være en måte å identifisere seg på. Personer som er transseksuelle ønsker som regel hormonell og kirurgisk behandling for å gjøre kroppen mest mulig i samsvar med sin kjønnsidentitet. Dette for å kunne leve ut sin kjønnsidentitet på alle måter, sosialt som seksuelt.
Transseksualisme er ikke en seksuell orientering og omtales ikke som transseksualitet.

Transkjønnet
Noen foretrekker å bruke begrepet transkjønnet fremfor transseksuell. Begrunnelsen for dette er at tilstanden dreier seg om nettopp kjønn, ikke seksualitet. I medisinsk sammenheng er det imidlertid fremdeles transseksuell som er betegnelsen på diagnosen.

Intersex

Intersex er et paraplybegrep som omfatter mennesker med variasjoner i sexkarakteristika, som faller utenfor hva som er forventet av typiske «jentekropper» og «guttekropper». Dette kan være variasjoner i genitalia, kromosomer, hormonbalanse og kjønnskjertler. Disse trekkene er ikke alltid synlig ved fødsel, og mange finner det først ut når de kommer i puberteten. Noen finner aldri ut av det.
Selv om intersex idag blir sett på som en lidelse, er det en naturlig variasjon i menneskelig biologi. De fleste intersex-personer er friske og har ingen fysiske plager på grunn av disse variasjonene. Likevel blir fortsatt mange intersex-barn utsatt for operasjoner for å få kroppene deres til å passe inn i hva samfunnet ser på som «jentekropper» og «guttekropper», noe som kan gi de av oss som er intersex plager senere i livet.

Gjennom historien har det vært brukt forskjellig terminologi om intersex, både medisinsk og i samfunnet ellers. I intersex-bevegelsen er det anerkjent at man snakker om intersex-personer, med variasjoner i sexkarakteristika, eller intersex-trekk.
I en Nederlandsk undersøkelse er det anslått at 1 av 200 har en form for intersex-variasjon.
Eldre begreper som hermafroditt brukes av enkelte intersex personer, når de snakker om seg selv, men er ikke anerkjent av intersex bevegelsen som et ord man bruker om andre.

Intersex personer kan ha hvilken som helst seksuell orientering, kjønnsidentitet, og kjønnsuttrykk.

Kjønnsbekreftende behandling

Kirurgisk, hormonell, psykiatrisk eller psykologisk behandling som bidrar til at en person skal kunne leve i overensstemmelse med sin kjønnsidentitet.
Ordet ’kjønnsskifte’ oppfattes som lite respektfullt av mange transpersoner. Man har muligens endret biologisk kjønn, men kjønnsidentiteten er den samme. ’Kjønnskorrigerende’ er heller ikke et ord som bør brukes. Det sier implisitt at personen det dreier seg om er en slags feilversjon som må korrigeres.

Transkvinne
Person født som biologisk mann som har fått eller ønsker behandling for å bli kvinne. Mens noen ønsker å bare kalles kvinner etter behandling er det også de som føler selve endringen fra mann til kvinne er identitetsskapende og derfor ønsker prefikset trans.

Transmann
Som oven, men her for en person født som biologisk kvinne.

MTF og FTM
Begrepene Male-to-Female (mann-til kvinne) og Female-to-Male (kvinne-til-mann) brukes om personer som har gjennomgått eller ønsker å gjennomgå behandling for å endre kroppen i samsvar med det kjønnet de føler at de er. Begrepene brukes som regel på engelsk og er ikke vanlig å se i norsk oversettelse.

Transvestitt
(av latin: «transeo» = over/på den andre siden og vestis = klær). En person som mer eller mindre ofte, helt eller delvis, kler seg i det «motsatte kjønnets» klær for å føle seg vel. Transvestisme har ikke noe med seksuell orientering å gjøre.

Drag
Handler om å overdrive og leke med det kvinnelige eller mannlige stereotype kjønnsuttrykket på scenen eller for å vekke oppmerksomhet. Drag er ikke noe man er, men noe man gjør. Den mannlige rollen kalles ofte drag king, og den kvinnelige drag queen.

 

Ha et svært bevisst forhold til hvordan, når og om du skal bruke disse ordene:

Homo
Homo er et ok ord å bruke i noen sammenhenger, men det har en tendens til å bli et skjellsord. Det er et av de mest brukte skjellsordene i skolegården, gjerne sammen med andre ord, for eksempel ’din jævla homo’.

Homo kan også misbrukes av journalister som vil få en tabloid tittel, og kan tilsynelatende kombineres med alt. Det er ikke per definisjon noe galt i å bruke homo i kombinasjon med andre ord. Men det er ikke alltid greit.

Homo henspeiler på både menn og kvinner – i motsetning til ’homse’ som brukes om homofile menn. Ved å skrive ’homseparade’ i stedet for ’homoparade’ beskriver man faktisk en parade utelukkende med homofile menn. En inkluderende måte å snakke på er å kalle det en skeiv parade, eller mangfoldsparade.

Homo blir ofte brukt som en samlebetegnelse, men forbindes ofte først og fremst med homofile menn. Man bør tenke gjennom hva det er man vil omtale, og hva som utelates eller usynliggjøres ved å bruke ordet homo, i stedet for for eksempel begrepet skeiv.

Homse
I utgangspunktet brukt som skjellsord, men brukes gjerne av homofile menn om seg selv og andre homofile menn. Folk som ikke identifiserer som homofile bør være forsiktige med bruken av ordet, og det ser ikke bra ut på trykk.

Lesbe
Som ordet ’homse’ er dette et ord som lesbiske kvinner har ’tatt tilbake’ og som kan brukes i positiv sammenheng. Men som med homo/homse blir det fort et skjellsord.

Transe
Slang for transvestitt. Kan som homse og lesbe misbrukes som skjellsord. Må ikke brukes for å betegne en transseksuell eller en transperson.

’De homofile’
Bruken av ordet ’de’ tydeliggjør utenfraperspektivet og forsterker inntrykket av homofile som en utenforstående gruppe. Det funker like greit å sløyfe ’de’ og bare skrive ’homofile’.

Femme
En lesbisk kvinne som kler seg tradisjonelt kvinnelig. Hun sminker seg gjerne, går i skjørt og kjoler, og høye heler. Også kalt lipstick lesbian og lesbian chic. Brukes gjerne for å tydeliggjøre at man hvertfall ikke er en ’typisk lesbe’, i denne motsetningen ofte forstått som en ’traktorlesbe’.

Gay
Det engelske ordet for homo har inntatt Norge, både i det offentlige og som et skjellsord i skolegården. Oppfattes av unge som litt kulere enn det tradisjonelle ’homo’.

Butch
En oftest lesbisk kvinne som kler seg i tradisjonelt mannlige klær men som ikke nødvendigvis av den grunn anser at hun har inntatt en mannsrolle.

Skrulle
Brukes om menn som har ett mer feminint kjønnsuttrykk enn det den maskuline normen tillater.

Straight-acting
Å oppføre seg som en heterofil, i betydningen en stereotyp maskulin mann eller en stereotyp feminin kvinne. Brukes for å distansere seg fra det som oppfattes som ’typisk homo’ eller ’typisk lesbisk’, og har de siste årene blitt et mye brukt begrep i det skeive miljøet. Begrepet tyder på at mange skeive personer er opptatt av å ikke skille seg ut, og ønsker å være del av heteronormen.

Homobevegelsen
Ordet forstås ofte som omtale av LLH uten at det nødvendigvis er det. I historisk sammenheng er det ok å bruke begrepet ’organisert homobevegelse’, men jo nærmere framtid og nåtid man kommer, jo mer spesifikk bør man være. ’Homobevegelse’ kan ekskludere lesbiske, bifile, og inkluderer ikke transpersoner. I dag er det mer presist å snakke om en skeiv bevegelse. Også må man huske på at det ikke er én organisasjon alene som utgjør denne bevegelsen.

Homsesex/lesbesex
Alt som det ikke er naturlig å sette hetero foran trenger man ikke å sette homse eller lesbe foran heller. Man ville for eksempel ikke skrevet ’het heterosex’, eller ’bisarr heterofil sex-lek’. Det er heteronormativiteten som gjør at vi stadig ser eksempler på at journalister omtaler sex mellom to av samme kjønn som noe særegent, som avvikende fra normalen og derfor verdt å peke ut.

Avvikende seksuell orientering/seksuelt avvik
En definisjon som ikke skal brukes. Definerer heterofili og heterofil sex som det normale og alt annet som avvikende. Usynliggjør den store variasjonen i seksualitet som også finnes blant de som identifiserer som heterofile.