Seksualitet og relasjoner

Seksualitet og relasjoner til andre mennesker er en naturlig del av livet. Men trange forventninger og normer knytta til seksualitet og relasjoner begrenser den enkeltes liv. Å føle skam knyttet til egen identitet kan være skadelig. SkU mener det er en grunnleggende rett å selv kunne bestemme de rammene man ønsker å ha for ens egen seksuelle identitet, praksis og relasjoner – samt hvordan man ønsker å organisere dette med andre.

Seksualitet

SkU har et grunnleggende positivt syn på menneskelig seksualitet og seksuell praksis.  Vi er opptatt av at seksualitet skal være sunn, sikker og samtykkende. Sunn seksuell praksis foregår mellom parter som har en reell mulighet til å samtykke (samtykkekompetanse). Den enkelte har enerett til å bestemme hvordan vedkommende ønsker, eller ikke ønsker, å utfolde sin seksualitet.  SkU anser situasjoner som ikke bygger på samtykke og likeverd som overgrep.

SkU jobber for samfunnet som helhet skal seksualitet som noe positivt. SkU jobber også for at makt i relasjoner og individets monopolet over egen kropp skal bli obligatoriske tema i seksualundervisninga. SkU mener at seksualundervisninga i skolen mangler fokus på en sunn, sikker og samtykkende seksuell praksis mellom likeverdige parter.

BDSM og fetisjisme

SkU inkluderer BDSM og fetisjisme i vår forståelse og bruk av begrepet skeiv. Det betyr ikke at vi definerer alle som identifiserer seg som BDSM-er og/eller fetisjist som skeiv. Å praktisere BDSM og/eller å identifise seg som fetisjist gjør at man møter stigma og diskriminering. Det møter man fordi man bryter med samfunnets normer og forventninger knyttet til seksualitet.

BDSM er et engelsk akronym og står for bondage, dicipline, domination, submission, sadism og masochism. Fetisjisme er et uttrykk som ofte blir brukt til å beskrive et mønster der et objekt, kroppsdel eller handling fører til seksuell tenning. Fetisjisme blir ofte brukt som en betegnelse på tenningsmønstre som bryter med normene for hva som fører til seksuell tenning. SkU ser på BDSM og fetisjisme både som seksuelle identiteter og/eller seksuelle praksiser.

SkU ser at det innenfor BDSM og fetisjisme finnes aktiviteter som krever et svært bevisst forhold til sikkerhet for å kunne gjennomføre på en forsvarlig måte. Det er én av årsakene til at vi mener at kunnskapsnivået må heves – hos dem som ønsker å utøve BDSM og/eller fetisjisme og hos offentlige myndigheter.

BDSM og fetisjisme har blitt tatt ut av den norske versjonen av diagnosemanualen til Verdens Helseorganisasjon, ICD-10, men de av oss som praktiserer BDSM møter fremdeles uheldige myter, sanksjoner og stigma. SkU mener at Verdens Helseorganisasjon sykeliggjør friske seksuelle minoriteter som ikke skiller seg ut på andre måter enn sine preferanser.

Relasjoner

SkU mener at det er opp til den enkelte, ikke samfunnets normer, å legge føringer for hva slags relasjoner man vil ha til andre mennesker. SkU er positive til ansvarlig ikke-monogami, for eksempel polyamori eller åpne forhold.

For å sørge for at alle har mulighet til å leve det livet man ønsker, må offentlige myndigheter legge til rette for ulike samlivsformer, ikke kun de tradisjonelle parforhold. Det er viktig at det tilrettelegges ved for eksempel sykehusopphold, besøksrett og hvem som kan oppføres som foreldre.

For å gi ungdom en reell frihet til å velge selv, er det viktig at skolen diskuterer forskjellige måter å ha relasjoner til andre på. Det kan bidra til å redusere stigma, fjerne normative begrensninger av folks liv og gi ungdom en reell valgmulighet med hensyn til relasjoner de vil, og ikke vil, ha. Så lenge det monogame parforholdet alltid trekkes frem som den naturlige, og ingen andre samlivsformer nevnes, skaper man ikke rom for at folk skal kunne ta et selvstendig standpunkt. SkU mener vi må se på hvem som kan føres som foreldre, der barnets beste er det viktigste argumentet.

For mer om hva vi mener om disse temaene kan du se SkUs politiske plattform.