Rett til eget uttrykk på arbeidsplassen

1 mai 2016

Unge som bryter med normene for kjønn får i dag beskjed om å endre sitt kjønnsuttrykk om de vil ha jobb. En normativ kjønnsforståelse i arbeidslivet hindrer unge skeive i å kunne være seg selv. I valget mellom å uttrykke sin identitet og ha en jobb føler mange seg tvunget til å skjule hvem de er.

I Skeiv Ungdoms undersøkelse gjort blant organisasjonens medlemmer i 2015 var det 70 ulike ord som ble brukt for å beskrive egen kjønnsidentitet. Synligheten av kjønnsmangfold er større i dag en tidligere, noe som henger sammen med økt bevissthet og mer tilgjengelig kunnskap om kjønn. Samtidig henger arbeidslivet langt etter.

Å kunne ha en sikker inntekt er en grunnleggende forutsetning for å kunne forsørge seg selv og ha gode levekår. Terskelen for å komme inn i arbeidslivet er for høy for unge og nyutdannede med liten arbeidserfaring. Når arbeidsgiver legger urimelig vekt på kjønnsuttrykk i en ansettelsesprosess bidrar det til å skape et press hvor personer ikke tør å være seg selv, og signaliserer at kjønnsmangfold ikke er velkommen på arbeidsplassen.

Diskrimineringsloven er tydelig på at alle skal ha likeverd, like muligheter og like rettigheter uavhengig av seksuellorientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Allikevel blir personer forskjellsbehandlet og diskriminert. Arbeidsgiverne slipper unna, for det er vanskelig å bevise at usaklig forskjellsbehandling har funnet sted.

Det er ikke de som bryter med normene som skal måtte endre seg. Arbeidsgivere har et ansvar for å tilrettelegge for inkluderende ansettelsesprosesser, og trenger mer kunnskap om diskrimineringsloven, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og normkritikk.

Samfunnet trenger flere arbeidsplasser som ser kjønnsmangfold som en ressurs og som tilrettelegger gjennom kjønnsnøytrale toaletter og omkledningsrom, og respekt for ulike identiteter. Å få anerkjent sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk skaper trygghet og ansatte som trives. Det tjener arbeidsgiver og arbeidstaker på.

Skeiv Ungdom mener

  • At alle har rett til å være seg selv på arbeidsplassen
  • At det er kvalifikasjonene som må avgjøre i en ansettelsesprosess, ikke alder, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller annen identitetsmarkør
  • At en normativ kjønnsforståelse hindrer unge fra å være seg selv i søkeprosessen
  • At arbeidsgiver ikke skal kunne kreve at du skal endre ditt kjønnsuttrykk for å få jobb

Skeiv Ungdom krever

  • At diskrimineringsloven må håndheves i ansettelsessituasjoner der personer diskrimineres på grunnlag av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  • At arbeidsgiver må tilegne seg kunnskap om kjønnsidentitet og tilrettelegge for kjønnsmangfold på arbeidsplassen og i ansettelsesprosesser
  • At alle arbeidsplasser må kunne tilby kjønnsnøytrale toaletter/omkledningsrom, og respektere arbeidstakernes kjønnsidentitet og pronomen
  • At det må forskes mer på transpersoners erfaringer med diskriminering og/eller ekskludering på arbeidsplassen.

 

VEDTATT PÅ SKEIV UNGDOM SITT LANDSMØTE 22. – 24. APRIL 2016