Resolusjon om bi-synlighet

Bi-you

Kunnskapsoversikten FAFO lanserte i 2014 viser at bifile, spesielt kvinner, er en av de mest stigmatiserte og utsatte identitetene. Blant bifile er det, i motsetning til andre identiteter i samfunnet, større forekomst av seksuelt overførbare sykdommer, det er en høyere prosentandel langtidssykemeldinger, bifile blir oftere innlagt på sykehus. Bifile røyker og drikker mer, er mer ensomme og blir i høyere grad utsatt for vold. Derfor skal Skeiv Ungdom jobbe for en utvidelse av normene, både i skeive og ikke-skeive miljøer, slik at bifile også blir en synlig og inkludert orientering.

Oversikten (2014) viser til en av de første undersøkelsene hvor bifile har blitt regnet med i statistikken. Tidligere har de blitt plassert inn under kategorien ”Homofile og lesbiske”. Det har derfor tidligere vært vanskelig å kunne si noe om bifiles livskvalitet, og den hverdagen mange bifile må jobbe seg igjennom. Man kan si at bifile i stor grad har falt mellom to stoler. Nå har man statistikken, da er det på høy tid å gjøre noe med tallene.

”Kan du ikke bare bestemme deg?” er en vanlig holdning bifile ofte møter, også i det skeive miljøet. Det er en manglende forståelse av bifili som orientering, og ikke bare seksuell praksis, fra både heterofile og homofile/lesbiske. Denne manglende forståelsen kan være en av hovedgrunnene til at 70-80% av alle de som oppgir at de er bifile lever i skapet. Det vil si at de ikke er åpne om orientering, seksualitet eller identitet; ovenfor verken kollegaer, venner, familie eller partner. Bifili blir bagatellisert til en forvirring om egen orientering og seksualitet, som gjør at bifile blir fratatt eierskapet til egen identitet.

Ikke alle har kjønn som en avgjørende faktor for hvem man forelsker seg i. Orientering og seksualitet er ikke stillestående identitetsmarkører. Dette bryter med normene som sier at man forelsker seg i kjønn. Her trengs det en utvidet forståelse, også i det skeive miljøet. Skeiv Ungdom ønsker at man får et samfunn der man kan danne relasjoner med andre mennesker basert på at det er sunt og berikende, ikke fordi det passer inn i et gitt mønster.

Basert på funnene nevnt tidligere, har samfunnet en stor jobb å gjøre. Bifile har jevnt over en dårligere fysisk og psykisk helsetilstand enn alle andre. Dette er utfordringer som det ofte er lett å ta tak i, som røykeslutt, bygge sosiale arenaer, inkludering i arbeidslivet og mindre rus. Dette er folkehelseområder hvor det allerede jobbes i befolkningen, men en når ikke de bifile fordi de ikke er synlige og ikke har en markant posisjon.

Skeiv Ungdom ønsker særlig å sette fokus på seksuell trakassering som bifile utsettes for. Bifile kvinner er særlig utsatt for seksualisering og objektivering, og opplever at deres orientering ikke tas på alvor. Dette er en del av hyperseksualiseringen i samfunnet, som igjen rammer kvinner hardere.

Det hyperseksuelle samfunnet har ofte et sterkere eierskap til kvinners seksualitet enn kvinnen har selv, som slår seg ekstra uheldig ut for bifile kvinner fordi deres orientering ofte blir omtolket til en ubegrenset seksualitet.

 

Skeiv Ungdom skal:

  • synliggjøre bifili under Oslo Pride
  • være med å skape trygge arenaer med positiv helsepåvirkning for bifile, særskilt kvinner, ved å søke penger fra Extrastiftelsen og arrangere turer i naturen (sopptur, bærtur osv).
  • arrangere medlemskvelder spesifikt rettet til bifile
  • jobbe med holdninger i egen organisasjon
  • sette bifiliproblematikk på dagsorden

 

Skeiv Ungdom krever:

  • At helsemyndighetene må sette inn flere ressurser på å identifisere og kartlegge helseutfordringene til bifile
  • At helsetiltak i det skeive miljøet skal være rettet minst like mye til bifile som til de andre identitetene
  • At det må forskes mer på i hvilke relasjoner, hvorfor og hvordan bifile blir utsatt for vold
  • At bifili blir anerkjent som en orientering på like linje med de andre orienteringene