Stopp usynliggjøringen av unge skeive med nedsatt funksjonsevne!

 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet eller seksualitet.

 

Som personer bærer vi med oss et mangfold av identitetsmarkører som gjør oss til hvem vi er, og hvordan andre oppfatter oss. Sosiale kategorier som seksualitet, kjønn, funksjonsevne, religion, alder og/eller sosio-økonomisk status er eksempler på slike markører, og disse samvirker og påvirker våre leve- og livsvilkår. Interseksjonalitet beskriver hvordan ulike identiteter møter ulike former for privilegier og ulike former for diskriminering. Å få anerkjent de ulike sidene ved vår egen identitet har stor betydning for at man skal kunne være seg selv. Likevel blir ofte enkelte deler av ens identitet usynliggjort til fordel for den mest synlige identitetsmarkøren.

 

Dette er noe de av oss som er unge og skeive med nedsatt funksjonsevne, ofte opplever. I møte med helsevesenet og hjelpepersonell blir ens seksualitet ofte usynliggjort og man blir enten sett på som aseksuelle eller heteroseksuelle. Videre risikerer de av oss med nedsatt funksjonsevne å møte diskriminering som følge av både funksjonalitet og skeiv identitet, enten det er som skeiv i et miljø med personer med funksjonsnedsettelse eller som person med funksjonsnedsettelse i skeive miljøer.

 

De fleste er en del av miljøer hvor de opplever å bli positivt mottatt for den de er, uavhengig av seksualitet, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller etnisitet. Likevel finnes det strukturelle hindringer som vanskeliggjør deltagelse og fører til annerledesgjøring, derfor må fokuset være på å bryte ned disse. Mangfoldet av identiteter er ikke et problem, mangfold er og blir en positiv kraft i samfunnet.

 

Forskningsrapporten ”Usynlig og selvlysende” som ble gitt ut LHBT-senteret i 2012 viser viktigheten av å synliggjøre livssituasjonen til skeive personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Usynliggjøring av de av oss som bryter med normene på flere måter enn en fører til at vi ikke blir sett i møte med helsevesen og ikke får det helsetilbudet vi har krav på. Myndighetene har et ansvar for å sikre at alle mennesker møtes med respekt og får den behandlingen de har behov for.

 

Skeiv Ungdom krever derfor at

  • Helsepersonell som jobber med de av oss med nedsatt funksjonsevne må trenes i interseksjonalitet for å kunne forstå og møte ulike behov.
  • Seksualiteten til de av oss med nedsatt funksjonsevne må anerkjennes og respekteres, ikke usynliggjøres
  • Umyndiggjøringen av de av oss med nedsatt funksjonsevne må ta slutt og retten til et seksualliv og til å leve som det kjønnet en er må respekteres fullt ut.
  • De av oss med nedsatt funksjonsevne må ha tilgang til de seksuelle hjelpemidlene de trenger for å kunne leve ut sin seksualitet og kjønnsidentitet, på samme måte som med andre aktivitetsmidler.
  • Publikasjoner og kommunikasjon fra myndigheter, offentlige institusjoner og skeive organisasjoner må representere et mangfold av personer med ulik funksjonsevne, etnisitet, kjønnsidentitet og seksuell orientering.
  • Skeive organisasjoner og møteplasser må jobbe aktivt for å bli synlig inkluderende og tilgjengelige, og må være åpne for deltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, etnisitet og kjønnsidentitet.
  • Det skal forskes mer og tilgjengeliggjøres kunnskap om orientering og seksualitet i tilknytning til psykisk helse, spesielt med tanke på de av oss med nedsatt funksjonsevne

 

 

Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsmøte 19. april 2015