«Er det rom nok i min Fars hus?» – Resolusjon til kirkemøtet fra Skeiv Ungdoms Landsmøte

Skeiv Ungdom jobber hver dag for å skape et mer likestilt samfunn, der ingen får privilegier på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Dessverre er det fortsatt mange som utsettes for usaklig forskjellsbehandling på bakgrunn av den de er. Muligheten til å inngå ekteskap i den norske kirke er et eksempel på dette.

Spørsmålet om likekjønnede par skal kunne inngå ekteskap i Den norske kirke har helt siden den nye ekteskapsloven ble innført 1. Jaunar 2009 vært hyppig diskutert. Det er ingenting i dagens ekteskapslov som forhindrer kirken i å tilby vigselsseremoni til alle par. Men så langt har det interne demokratiet i kirken ønsket at dette skal være en ordning som er reservert for ekteskap som inngås mellom en mann og en kvinne.

Skeiv Ungdom var en av pådriverne til den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven og vet at den allerede har vært til stor glede for mange av våre medlemmer. Dessverre møter mange motgang i møte med kirken. Grunnen til dette er at kirkens interne demokrati aktivt har valgt å ikke gå inn for en ny vigselsliturgi. Den praktiske konsekvensen av dette er at det sendes et tydelig budskap til unge kirkegjengere over landet om at enten de eller en av deres venner ikke regnes som likeverdig av det interne demokratiet i kirken. Dette er ikke bare synd, men kan i enkelte tilfeller være direkte skadelig for unge mennesker.

Dette skaper også en situasjon der mange unge som gjerne ønsker det, ikke føler at de har rom til å delta og være aktive bidragsytere inn i sin lokale menighet. Med en kirke som sliter med stadig synkende medlemstall virker det rart at man ikke gjør sitt aller ytterste for å inkludere og rekruttere unge og engasjerte mennesker. Det er vår påstand at kirken har alt å tjene på å innta posisjonen som en raus folkekirke, som likestiller mennesker uavhengig av seksualitet.

Det er Skeiv Ungdoms inntrykk at mange unge som i dag ønsker å engasjere seg i kirken, gjør det fordi de deler kirkens kjerneverdier knyttet til begreper som nåde og nestekjærlighet. Å utvise motvilje mot at to mennesker som elsker hverandre forenes i ekteskapet foran gud, er for mange stikk i strid med disse verdiene. Dette har den naturlige konsekvensen at mange ikke ønsker å gi sin tilslutning til en kirke som har tatt et bevist valg om å forskjellsbehandle.

Kirken har hatt en lang prosess knyttet til spørsmålet om likekjønnet vigsel. I 2009 ble det nedsatt et utvalg i Den norske kirke som skulle se på kirkens forståelse av ekteskapet. Konklusjonen til utvalget ble overlevert til bispemøtet i februar 2013. Seks av ni medlemmer i utvalget gikk inn for at også likekjønnede par skulle få tilgang til å inngå ekteskap i kirken og på bispemøtet i oktober i 2013 ble det kjent at hele åtte av landets tolv biskoper stiller seg positiv til et kjønnsnøytralt ekteskap.

Denne saken er med andre ord ikke et nytt tema på dagsorden til Den norske kirke. Likevel er mange bekymret for å omdefinere ekteskapsbegrepet. Skeiv Ungdom stiller seg undrende til dette. Hele kristendommens overlevelse har vært basert på at man har klart å omdefinere og omstille seg etter skiftende historisk og kulturell utvikling. Det er for eksempel svært få i dag som har en ekteskapsforståelse som samsvarer med slik ekteskapet beskrives i mosebøkene. Denne ekteskapsforståelsen ville også for øvrig ha vært ulovlig under norsk lov. Det er med andre ord en sentral del av kirkens essens å utvikle seg i takt med samfunnet. Behovet for nok en gang å redefinere ekteskapsbegrepet har nå ligget på vent i lengre tid. Vi mener at tiden er blitt overmoden.

Skeiv Ungdom vil med dette oppfordre kirkemøtets delegater til å tenke over hvilken signaleffekt et vedtak til støtte for likekjønnet ekteskap vil ha på unge mennesker. Vi vil også oppfordre delegatene til å tenke på kirkens fremtid og ivaretakelse og inkludering av barn og unge når beslutningen skal tas. Godt kirkemøte.