Kjære kirkemøte, kjærlighet begrenses ikke av kjønn

Spørsmålet om alle skal kunne inngå ekteskap i den norske kirke har helt siden den nye ekteskapsloven ble innført 1. Januar 2009 vært en het potet i Den norske kirke. Og verre ser det ut til å bli.

Skeiv Ungdom er en organisasjon som jobber for hvert enkelt menneskes rett til å være seg selv uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi ønsker et samfunn der ingen får privilegier på bakgrunn av sin identitet. Dessverre er det fortsatt mange som utsettes for diskriminering på bakgrunn av den de er. Muligheten til å inngå ekteskap i den norske kirke er et eksempel på dette.

Skeiv Ungdom er for å klargjøre dagens situasjon først. Det er ingenting i den «nye» ekteskapsloven som forhindrer kirken som organisasjon å tilby vigselssermoni til alle par, men så langt har det interne demokratiet i kirken ønsket at dette skal være en ordning som er reservert for ekteskap som inngås mellom en mann og en kvinne. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke har vært en prosess i forhold til dette spørsmålet. Allerede i 2009 ble det nedsatt et utvalg i Den norske kirke som skulle se på kirkens forståelse av ekteskapet. I februar 2013 overleverte utvalget en rapporten til bispemøtet kalt ”Sammen”. Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv. Konklusjonen til utvalget var for de av oss som ønsker en likestilt kirke ganske positivt. 6 av 9 representanter gikk inn for at alle får tilgang til å inngå ekteskap i Den norske kirke.

Det teologiske grunnlaget for hvorvidt kirken kan tilby vigselssermoni til alle par ble igjen gjennomgått på bispemøtet, hvor alle landets biskoper er tilstede, i oktober dette året. Der var det en muligens enda mer positiv innstilling til dette spørsmålet. Hele 8 av landets 12 biskoper ønsker at alle skal kunne inngå ekteskap i kirken. Den endelige avgjørelsen rundt dette spørsmålet er ventet å falle på kirkemøtet i april 2014, etter at kirkerådet har kommet med sin innstilling i saken. Store deler av kirkemøtet er ventet å følge biskopenes innstilling på dette området. Så da kan man jo spørre seg hva problemet er? Kirken er et demokrati og i demokratiet bør vel flertallet vinne?

Så enkelt er det ikke. For selv om flertallet blant biskopene ønsker at alle skal få gifte seg i kirken, er ikke dette anbefalingen de sender over til kirkemøtets delegater. Dette på tross av at det er flere i Den norske kirke som sier at ekteskapsinngåelse for likekjønnede par er uproblematisk fra et teologisk standpunkt. Det siste eksemplet på dette stammer sågar fra biskopene selv. I stedet går biskopene inn for at det skal bli mulig for likekjønnede par å få en såkalt forbønnshandling i kirken. Dette er en ordning som allerede finnes i kirken og som benyttes for par som har inngått borgerlige ekteskap, for eksempel hos en dommer.

Man kan spørre seg hvordan 8 biskoper som i utgangspunktet vil gi alle tilgang til ekteskapsinngåelse i kirken kan gå inn for et slikt vedtak. Et vedtak som på ingen måte likestiller alle par,  og som helt tydelig sender et budskap om at det finnes et A -lag og et B-lag i befolkningen.

I tillegg er det verdt å nevne at denne ordningen allerede er tilgjengelig i de aller fleste bispedømmer i landet.

Man har prøvd å inngå et kompromiss, man har vært redd for å splitte kirken og man har prøv å lede med rom for begge syn i håp om at dette skal forene kirken. Problemet er bare at dette ikke er et spørsmål hvor det finnes et «kanskje» svar. Dette er et spørsmål hvor man enten tror og mener at alle mennesker og alle samliv som er bygget på samtykke og likeverd er like mye verdt og derfor bør ha de samme rettighetene. Eller så mener man ikke dette, og sier dermed at noen bør ha eksklusive rettigheter som andre ikke har tilgang til.

Vi i Skeiv Ungdom tilhører den første gruppen. Vi vil at alle par som bygger sitt samliv på likeverd og samtykke skal ha de samme rettighetene. Til de av dere som er enig med oss håper jeg dere vil ta til ordet for dette. Uansett om du er medlem i Den norske kirke eller ikke håper vi at du deler denne resolusjonen på Facebook, Twitter og alle andre medier dere måtte komme på. Om ikke du vil, så vil kanskje noen du kjenner inngå ekteskap i kirken. Sammen kan vi påvirke kirkemøtet og vise at flertallet i Norge ønsker en raus folkekirke der alle har de samme rettighetene.

Hilsen Skeiv Ungdoms landsstyre v/ leder Line Halvorsrud

Vedtatt av Landsstyremøtet 10. november 2013