Østfold

Vedtekter

Dette er Skeiv Ungdom Østfold sine egne vedtekter, disse gjelder i tillegg til Skeiv Ungdom sine egne styringsdokumenter, som du kan finne her.

 

Vedtekter for Skeiv Ungdom Østfold

 

§ 1 Formålsparagraf

Skeiv Ungdom Østfold jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av

kjønnsidentitet, kjønnsutrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av sitt Kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet.

 

§ 2 Navn og tilhørighet

Organisasjonens navn er Skeiv Ungdom Østfold og forkortes SkU Østfold.

SkU Østfold er et lokallag under den nasjonale organisasjonen Skeiv Ungdom.

 

§ 3 Medlemskap

Medlemmer i SkU Østfold regnes de som ønsker å tilhøre lokallaget og som ellers oppfyller

medlemsbetingelsene som er fastsatt av Skeiv Ungdoms sentrale vedtekter.

 

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er det øverste organet i SkU Østfold. Det skal avholdes hvert år innen utgangen av februar.

Innkallingen skal være medlemmene i hende senest 14 dager før møtet.

Alle som oppfyller krav til medlemskap har tale-, forslag- og stemmerett på årsmøtet. Møtet er

åpent for tilhørere med mindre annet blir bestemt av møtet selv.

 

Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker.

1: Konstituering

2: Årsberetning fra styret

3:Årsregnskap

4: Arbeidsprogram

5: Budsjett

6: Vedtektsendringer

7: Valg

– Styre på 3-5 medlemmer

– 3 vararepresentanter

– Valgkomité på minst 2 medlemmer

 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar det eller når minst 5 av medlemmene i lokallaget krever det.

 

§ 6 Styret

Styret kan utelukkende bestå av medlemmer av Skeiv Ungdom. Styret har ansvaret for den daglige

driften og økonomien.

For at styrets vedtak skal være vedtaksdyktige, må minst halvparten av styremedlemmene være til stede.

Dersom noen av styrets medlemmer fratrer sine verv før årsmøteperioden utløper, har styret

myndighet til å supplere seg selv i samråd med valgkomiteen.

 

§ 7 Taushetsplikt

Taushetsplikt praktiseres i tråd med Skeiv Ungdoms sentrale vedtekter.

 

§ 8 Rus

Alle arrangementer i SkU Østfold skal være rusfrie.

 

§ 9 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare foretas på et ordinært årsmøte. Vedtektsendringer gjøres

med minst 2/3 flertall. .

 

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av SkU Østfold kan kun skje ved 2/3 flertall på to følgende årsmøter, hvorav det andre skal

være et ekstraordinært årsmøte med oppløsning av SkU Østfold som eneste sak.

Ved en oppløsning skal SkU Østfold eventuelle økonomiske midler samt eiendeler tilfalle Skeiv

Ungdom sentralt.

 

§ 11 Gyldighet

Disse vedtekter er basert på Skeiv Ungdoms sentrale vedtekter, og er å anse som supplerende til

disse.